Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 402 w Warszawie

Przedszkole Nr 402 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 402 w Warszawie .

 • Data publikacji strony internetowej: 01-09-2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19-05-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Przeniosłop402@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 837 91 66 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Blok mieszkalny przy ul. Rosy Bailly 11 01-494 Warszawa. Dojazd do przedszkola możliwy jest komunikacją miejską

Przystanki autobusowe i przystanki tramwajowe zlokalizowane w najbliższej okolicy.

Przystanek Widawska (450 m)

Autobus: 122 171 184 N01

Przystanek Orlich Gniazd (600 m)

Tramwaj: 23 24 26 27

Autobus: 122 171 184 N01

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Przedszkola jest oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej od strony podwórka . Przedszkole nr 402 zlokalizowane jest w bloku mieszkalnym na wysokim parterze. Wejście na teren Przedszkola znajduje się od strony podwórka przy alejce osiedlowej. Do lokalu prowadzą schody – wejście niedostosowane do osób poruszających się na wózku. Miejsca parkingowe znajdują się 20 m od budynku (w bliskiej odległości znajdują się również miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych). Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.