RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH RODZICÓW W KONTEKŚCIE REALIZACJI WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZED KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

P402_obowiazek_informacyjny_koronawirus_po_zmianach

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :
1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu nr 402 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkola nr 402.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 402 zostanie powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola nr 402 – przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

  1. a) rekrutacji uczniów do placówki,
  2. b) ewidencji uczniów,
  3. c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  4. d) w celach sprawozdawczych,
  5. e) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Państwa dziecka będzie:

  1. a) Przedszkole nr 402 ,
  2. b) organy nadzoru,
  3. c) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy placówki,
  4. d) podmioty współpracujące z placówką w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Wam prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panstwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 402 przysługuje Wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Państwa danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Państwa dziecka.

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.