Praca

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATÓW DO PRACY W PRZEDSZKOLU NR 402 W WARSZAWIE
NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO), informujemy:

 • Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników.
 • Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Przedszkole nr 402 w Warszawie, z siedzibą przy Rosy Bailly 11, 01-494 Warszawa. Kontakt do Inspektora ochrony danych iod.bemowo@edukompetencje.pl.
 • Dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie
  6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
 1. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1043 ze zm.);
 2. w przypadku kandydatów na pracowników pedagogicznych – dodatkowo Art. 9 – 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575);
 3. w przypadku kandydatów na pracowników samorządowych – dodatkowo Art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282);
 4. w przypadku osób mających w trakcie zatrudnienia sprawować opiekę nad dziećmi – art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 z późn. zm.);

a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zatrudnienia wybranych kandydatów.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest
  6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata.
 • Dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc
  do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji – może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę.
 • Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym z przepisów prawa.
 • Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych.
 • Osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych.
 • Wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.