Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 402

UL. Rosy Bailly 11

01-494 Warszawa

Spis treści

ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA OGÓLNE………………………………………………….. 3

ROZDZIAŁ II  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA…………………………………………… 6

ROZDZIAŁ III  ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH ZADANIA………………………… 9

ROZDZIAŁ IV  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA………………………………… 18

ROZDZIAŁ V  PRACOWNICY PRZEDSZKOLA…………………………………………… 29

ROZDZIAŁ VI WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE………………. 38

ROZDZIAŁ VII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………………………………. 44

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Statut Przedszkola nr 402 w Warszawie został opracowany i uchwalony na podstawie następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457 z późn. zm.);
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka ratyfikowana przez Polskę dnia 30 września 1991r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.);
 • właściwe szczegółowe rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty, regulujące funkcjonowanie jednostek oświatowych;
 • właściwe uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy i zarządzeń Prezydenta miasta stołecznego Warszawy regulujących pracę Przedszkola nr 402 w Warszawie.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 • Przedszkolu nr 402, Przedszkolu lub jednostce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 402 w Warszawie, przy ul. Rosy Bailly w Warszawie;
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.);
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2018 poz. 1457 z późn. zm.);
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 402;
 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
 • dzieciach, wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 402 w Warszawie;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad wychowankiem Przedszkola nr 402 w Warszawie;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu nr 402, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.);
 • organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Warszawie;
 • DBFO – należy przez to rozumieć Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo miasta stołecznego Warszawy.

§ 3.

 1. Przedszkole nr 402 jest jednostką oświatową o charakterze publicznym, działającą jako jednostka budżetowa.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ulicy Rosy Bailly 11.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE nr 402

01-494 Warszawa

 1. Rosy Bailly nr 11

tel./fax (22) 837 91 66

Regon: 013001825, NIP: 522-24-24-387

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane m.in. przez Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Obsługa finansowo-księgowa Przedszkola jest wykonywana przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy.

§ 4.

Przedszkole nr 402 jest jednostką publiczną, która:

 • realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci od 3 roku życia do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§ 5.

Podstawą prawną działania Przedszkola nr 402 jest:

 • Akt o jego utworzeniu z dnia 26 lipca 1986 r.;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz.U. 2018 poz. 1457 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;
 • niniejszy Statut;
 • Arkusz organizacji przedszkola przyjęty zgodnie z obowiązującym prawem.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • wspiera całościowy rozwój dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się;
 • umożliwia odkrywanie przez dzieci własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy dobra i piękna;
 • wspiera dzieci do osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju;
 • współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;
 • świadczy wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie do potrzeb dzieci, w tym wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych.
 1. Przedszkole realizuje, wynikające z powyższych celów, w ramach obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zadania:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizacje warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w emocjonalnym, fizycznym, poznawczym i społecznym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków pozwalających dzieciom na swobodny rozwój, odpoczynek i zabawę w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH ZADANIA

§ 7.

 1. Organami Przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 1. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Głównym celem działania wyżej wymienionych organów jest:
 • współdziałanie ze sobą w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy Przedszkola, związanych z rodzinnymi doświadczeniami i doznaniami;
 • ustawiczna wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

§ 8.

 1. Tryb i sposób powołania i odwołania Dyrektora przez organ prowadzący określa szczegółowo ustawa Prawo Oświatowe.
 2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
 • kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli. Sprawowanie nadzoru regulują odrębne przepisy;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem należącym do niego;
 • koordynuje współdziałanie organów Przedszkola, zapewniając im swobodne działanie zgodne z obowiązującymi przepisami;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
 2. Do zadań Dyrektora należy:
 • najmniej raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu);
 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów;
 • przygotowanie arkusza organizacji Przedszkola, uzyskanie na jego temat opinii przez organizacje związkowe i przekazanie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 • dopuszczenie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 • wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych
  z przepisami prawa i powiadamianie o tym właściwych organów. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola;
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
  i kontrolującymi;
 • kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar porządkowych pracownikom Przedszkola;
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Przedszkola;
 • zasięgnięcie informacji o osobie, która ma być zatrudniona w Przedszkolu na stanowisku nauczyciela, w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD);
 • weryfikacja osób, które mają być zatrudnione w Przedszkolu nr 402 na stanowisku nauczyciela lub innych osób, których działalność będzie związana z wychowaniem, edukacją dzieci lub z opieką nad nimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • w przypadku popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu;
 • powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym;
 • wyrażanie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
 • ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie właściwego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zasad, czasu i zakresu prowadzenia indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • organizowanie współpracy z pracownikami instytucji sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad wychowankami Przedszkola;
 • organizowanie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,
 • organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i p.poż.;
 • koordynacja współdziałania organów Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania i wychowania w Przedszkolu opracowanie –
  w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania;
 • stałe informowanie wszystkich pracowników Przedszkola o zmianach legislacyjnych dotyczących prawa oświatowego i kodeksu pracy;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
 • organizowanie zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola poza harmonogramem rekrutacji;
 • wydawanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy w czasie roku szkolnego, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną;
 • organizowanie procesu rekrutacji, w tym:
 1. powołanie komisji rekrutacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego;
 2. organizacja przyjmowania wniosków o przyjęcie kandydata;
 3. podawanie do publicznej wiadomości zasad (kryteriów) przyjmowania oraz terminów postępowania rekrutacyjnego;
 4. rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej;
 5. organizacja postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc.
 6. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności:
 • zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola;
 • w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola.
 1. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
 2. Dyrektor jako osoba reprezentująca Administratora Danych Osobowych organizuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

§ 9.

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z planem pracy przedszkola oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Udział w zebraniach jest obowiązkowy.
 6. Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną jest odpowiedzialna za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie (w miarę możliwości, na tydzień przed posiedzeniem Rady) i o zagadnieniach do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 8. Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 10. Dyrektor Przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane (protokoły mogą być sporządzane komputerowo).
 12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych
  w Przedszkolu i zajęć autorskich;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
 • zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego,
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
  i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • pracę Dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy.
 1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
  ze stanowiska Dyrektora lub wicedyrektora.
 2. Rada Pedagogiczna wnioskuje do Dyrektora o ustalenie ramowego rozkładu dnia.
 3. Rada Pedagogiczna może powołać spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.

§ 10.

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami Przedszkola.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, przy czym w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się
  w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 2. Na wniosek Rady Rodziców, w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może Dyrektor Przedszkola.
 3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Przedszkola;
 • w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu, opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania;
 • opiniowanie decyzji dyrektora przedszkola o dopuszczeniu do działalności
  w przedszkolu stowarzyszenia lub innej organizacji z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola;
 • wspólne wnioskowanie z Dyrektorem Przedszkola do organu prowadzącego w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej.
 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
 2. Członkowie Rady Rodziców, którzy w związku z pełnieniem swoich funkcji uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu powierzonych im funkcji oraz w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa a także zachować poufność tych danych zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.

§ 11.

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów Przedszkola jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Organy przedszkola współdziałają ze sobą.
 3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanka oraz podnoszenie jakości pracy przedszkola.
 4. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Przedszkola lub w przypadku, gdy Dyrektor jest stroną sporu do rozwiązania sporów powołuje się komisję w składzie:
 • przewodniczący organów Przedszkola;
 • po dwóch przedstawicieli organów, ewentualnie mediator, negocjator.
 1. Zasady pracy komisji, o której mowa w ust. 5:
 • czas pracy komisji nie powinien przekroczyć 2 tygodni, posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób;
 • z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni, członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i protokolanta;
 • wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 12.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz ewentualnie niepełnosprawności. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały mieszane wiekowo. Decyzję dotyczącą list poszczególnych oddziałów na kolejny rok szkolny, podejmuje Dyrektor Przedszkola na podstawie informacji o dzieciach kontynuujących edukację i dzieciach nowoprzyjętych na nowy rok szkolny.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do Przedszkola.
 3. W przypadku braku możliwości, o których mowa w ust. 2 decyzje o przydziale nauczycieli do realizacji zadań w poszczególnych oddziałach podejmuje Dyrektor Przedszkola.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
 5. Jednym oddziałem opiekuje się dwóch nauczycieli (zmianowo). W każdej grupie zatrudniona jest jedna osoba personelu obsługowego – woźna.
 6. W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.
 7. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 75.

§ 13.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie dopuszczonego przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do użytku programu wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi Przedszkola program wychowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor Przedszkola nr 402 dopuszcza przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 5. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 6. Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej oraz czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych do możliwości psychofizycznych dziecka.
 7. Przedszkole obejmuje oddziaływaniem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym dzieci w wieku od 3 lat do chwili rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.
 8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 9. Realizacja założeń programowych odbywa się poprzez różne formy pracy z dziećmi. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 20 minut – w oddziale dzieci młodszych, a w oddziale dzieci starszych do 30 minut.
 10. Dzieci na wniosek rodziców/opiekunów prawnych mogą uczestniczyć w zajęciach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 11. W miarę możliwości organizacyjnych w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 12. Rodzaj zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ich częstotliwość oraz forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
 13. Czas trwania zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 min dla dzieci 3-4-letnich i 30 min dla dzieci 5-6-letnich.
 14. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 15. Zajęcia wykraczające ponad podstawę programową mogą być organizowane w porozumieniu z innymi placówkami oświatowymi, w tym placówkami pracy pozaszkolnej.
 16. Nauczyciel prowadzący zajęcia ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 17. Osoba prowadząca zajęcia wykraczające poza podstawę programową prowadzi dodatkową dokumentację w postaci dziennika zajęć.
 18. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

§ 14.

 1. Przedszkole jest 3 oddziałowe.
 2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni Dyrektorowi Przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

§ 15.

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola najpóźniej do 9 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacyjny, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, zatwierdza organ prowadzący, który uzyskuje wcześniej opinię organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.
 3. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:
 • liczbę oddziałów, liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach i czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • liczbę pracowników Przedszkola ogółem, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • imię i nazwisko, stopnień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
 • czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
 1. Wszelkie zmiany w ciągu roku szkolnego dokonywane są w formie aneksu.

§ 16.

 1. Tygodniową organizację pracy Przedszkola określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Przedszkola, który uwzględnienia wymogi podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Dzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Jest on oparty na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając dziecku zdrowy rozwój. Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne dzieci i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.
 3. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.

§ 17.

 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Termin przerwy wakacyjnej ustalany jest przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców i wykorzystywany jest na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17.15, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej.
 5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8.00-13.00.
 6. Zgodnie z właściwą uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Przedszkole nr 402 zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach swojego funkcjonowania.
 7. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 18.

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 2. Wysokość stawki żywieniowej określa Dyrektor po zapoznaniu się z aktualną kalkulacją cen, jednak nie może być ona wyższa niż określona w uchwale w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach miasta stołecznego Warszawy.
 3. Na opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu składa się koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków.
 4. Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do pokrycia ich kosztów.
 5. Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez rodziców, bądź opiekunów, za każdy miesiąc z góry, według wzoru: aktualna wysokość stawki dziennej x liczba dni roboczych w danym miesiącu.
 6. Opłaty za wyżywienie w przedszkolu przyjmowane są w dni wyznaczone przez kierownika gospodarczego, w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.
 7. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa, łącznie z pierwszym dniem nieobecności jeśli nieobecność ta zostanie zgłoszona w tym dniu do godz. 9.00, w następujący sposób:
 • telefonicznie – na nr telefonu podany na tablicy informacyjnej w Przedszkolu,
 • mailowo na adres podany na tablicy informacyjnej w Przedszkolu,
 • ustnie – u nauczyciela grupy,
 1. Rozliczenie zwrotu stawki żywieniowej następuje z dołu.
 2. W przypadku powstania zaległości w opłatach, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na zasadach określonych w niniejszym statucie. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

§ 19.

 1. Dla rodzin przedszkolaków będących w szczególnie trudniej sytuacji materialnej lub dla rodzin mających szczególne, uzasadnione przypadki losowe istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia z opłaty za żywienie.
 2. Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za żywienie składają rodzice dziecka do Dyrektora Przedszkola, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.
 3. Decyzję o zwolnieniu obniżeniu opłaty za żywienie podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Przedszkole współpracuje z także z innymi instytucjami w zakresie udzielania pomocy materialnej dla wychowanków przedszkola, w tym z ośrodkami pomocy społecznej.

§ 20.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci
 2. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka jednej osoby dorosłej na każde 10 dzieci.
 3. Wycieczki dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 4. W przypadku przejazdu środkami komunikacji miejskiej, jednej osobie dorosłej można powierzyć pięcioro dzieci.
 5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 6. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określa odrębny regulamin dotyczący zasad organizowania wycieczek.

§ 21.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez niego osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 2. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka
  z Przedszkola. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) określa odrębny regulamin przyprowadzania
  i odbierania dzieci.
 3. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
  • Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola od godziny jego otwarcia tj. od 6.30 do godziny 8.20;
  • ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej ilości posiłków, konieczne jest, aby późniejsze niż 8.20 przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie;
  • za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola i podczas powrotu do domu odpowiadają rodzice;
  • za przyprowadzenie dziecka do Przedszkola rozumie się przyprowadzenie dziecka do właściwej sali przedszkolnej, w której odbywają się zajęcia danego dziecka i przekazanie dziecka upoważnionemu nauczycielowi;
  • obowiązkiem rodzica jest upewnić się, że nauczyciel zauważył przybycie dziecka na zajęcia;
  • za odebranie dziecka rozumie się odebranie dziecka z właściwej sali przedszkolnej lub ogrodu przedszkolnego, gdzie odbywają się zajęcia danego dziecka;
  • Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.30;
  • Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby pełnoletnie, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców;
  • Upoważnienie pisemne powinno zawierać imię i nazwisko oraz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wskazanej przez rodziców;
  • Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione;
  • Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela lub innego upoważnionego pracownika Przedszkola okazać go;
  • Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
  • Nauczyciel może odmówić wydania dziecka, jeżeli w jego ocenie, osoba odbierająca nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego);
  • W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka;
  • W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej jako godzina zamknięcia Przedszkola nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców;
  • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola o zaistniałym fakcie. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka;
  • Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 22.

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 • rodzicami dzieci;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 • dziecka;
 • rodziców dziecka;
 • dyrektora, nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 • pomocy nauczyciela;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny i dzieci.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 9 i 10 dyrektor przedszkola organizuje na zadach określonych w przepisach prawa, np. zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
 3. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizowana jest na podstawie i zgodnie z treścią opinii wydanej przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 5. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu:
  • rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  • określenie mocnych stron wychowanków oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
  • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.
 6. Działania nauczycieli obejmują również obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne obserwacje zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 7. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie Dyrektora.
 8. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem oraz planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów i ustala formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane z uwzględnieniem organizacji Przedszkola określonej w arkuszu organizacyjnym.
 9. W związku ze świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole współpracuję z psychologiem delegowanym do Przedszkola przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 20.
 10. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do spraw udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 11. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
 12. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

§ 23.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieciom na terenie Przedszkola funkcjonuje monitoring wizyjny budynku. Zapisy z monitoringu mogą być wykorzystywane w sprawach przeciw osobom dopuszczającym się czynów zabronionych.

 

ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 24.

 1. Pracownikami przedszkola są:
 • Dyrektor;
 • Nauczyciele;
 • Pracownicy administracji i obsługi (kierownik gospodarczy, sekretarka, pomoc nauczyciela, woźne, kucharka, pomoc kuchenna, pracownik do prac ciężkich).
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych.

§ 25.

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciel w czasie pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 4. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno–wychowawczej zgodnie
  z obowiązującym programem, ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
  i zainteresowania dzieci;
 • realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa;
 • stosowanie twórczych i różnorodnych metod nauczania i wychowania, dbałość
  o urozmaicanie form pracy z uwzględnieniem różnorodności zabaw, zajęć, prac, spacerów i wycieczek oraz uroczystości;
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 • nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać wprowadzonych w Przedszkolu procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym egzekwowania od rodziców i innych osób zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola;
 • nauczyciel jest zobowiązanych do ciągłej obecności przy powierzonej opiece grupie dzieci, może opuścić miejsce pracy dopiero po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
 • nauczyciel jest zobowiązany dbać o czystość, ład i porządek w miejscu prowadzenia zajęć, w tym do poinformowania kierownika gospodarczego (lub inną zastępującą go osobę) o uszkodzonych zabawkach, sprzęcie i innych dostrzeżonych awariach;
 • nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia wypadku oraz ma obowiązek poinformować o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola, a następnie (w porozumieniu z dyrektorem) rodziców dziecka;
 • nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u wychowanków;
 • przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek rozeznać się, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć lub plac zabaw nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie do Dyrektora. Do czasu naprawienia usterek zajęcia są organizowane w innym miejscu;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
  o estetyką pomieszczeń;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
  i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania   przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 • czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
 • realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki
  w szkole (diagnoza przedszkolna).
 4. Na podstawie diagnozy nauczyciel opracowuje indywidualny program wspomagania
  i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
 5. Nauczyciele zobowiązani są współdziałać z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 6. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele zobowiązani są do:
 • zapoznania rodziców z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
 • udzielania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka;
 • na prośbę rodzica udzielania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, we współpracy z psychologiem i logopedą.
 1. Nauczyciel nowo zatrudniony w Przedszkolu musi przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić Dyrektorowi przedszkola informację z krajowego rejestru karnego, celem spełnienia warunku o niekaralności.
 2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy nauczycielom wymierza się kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy, a za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub pełnionych przez nauczycieli obowiązków. nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 3. Nauczyciele, którzy w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną funkcją uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków lub powierzonych im funkcji wynikających z przepisów prawa oraz zachować poufność tych danych zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.

§ 26.

 1. W Przedszkolu dodatkowo zatrudniony jest logopeda w wymiarze zgodnym z arkuszem organizacyjnym. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowanie tych działań zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz zawartymi w statucie.

§ 27.

 1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi: kierownik gospodarczy, sekretarka, woźne, kucharka, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela, pracownik do prac ciężkich.
 2. Podstawowym zadaniem ww. pracowników jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie
  i czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
  i wychowania dzieci.
 4. Wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do:
 • jednakowego traktowania wszystkich dzieci;
 • prezentowania dzieciom przykładnej kultury osobistej i taktu;
 • przestrzegania praw dziecka.
 1. Pracownicy Przedszkola, którzy w związku z wykonywaną pracą lub pełnioną funkcją uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków lub powierzonych im funkcji wynikających z przepisów prawa oraz zachować poufność zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.

§ 28.

 1. Kierownik gospodarczy wykonuje prace związane z całością obsługi administracyjno – gospodarczej w Przedszkolu:
 • sprawuje opiekę nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji Przedszkola;
 • sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętem Przedszkola;
 • załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i ogrodu przedszkolnego;
 • nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom
  i personelowi;
 • opracowuje jadłospis i sporządza raporty żywieniowe;
 • prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • pobiera opłaty od rodziców z tytułu korzystania z usług Przedszkola;
 • uczestniczy w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • ściśle współpracuje z księgowym DBFO;
 • uczestniczy przy kasacji sprzętu i spisie z natury;
 • prowadzi ewidencję przedmiotów trwałych;
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola, wynikające
  z organizacji pracy w jednostce.
 1. Do obowiązków sekretarki należy w szczególności:
 • kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • przygotowanie zleconych dokumentów, sprawozdań, pism, listów;
 • kontrolowanie terminów i przekazywanie informacji innym komórkom;
 • sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z pracą sekretariatu;
 • prowadzenie powierzonych teczek z dokumentacją przedszkola;
 • kontrolowanie terminów (badania lekarskie pracowników, zaświadczenia lekarskie, szkolenie bhp, narady, szkolenia nauczycieli, imprezy dla dzieci) i przekazywanie informacji odpowiednim osobom;
 • prowadzenie składnicy akt w zakresie ustalonym instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
 • wykonywanie innych zadań administracyjnych zleconych przez Dyrektora;
 • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej.
 1. Kucharz obowiązany jest w szczególności:
 • punktualnie przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki;
 • przestrzegać zleceń dotyczących diety dziecka;
 • przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych
  i dbać o racjonalne ich zużycie;
 • prowadzić magazyn podręczny;
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywać próby żywieniowe;
 • brać udział w ustalaniu jadłospisów;
 • utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny, dbać o jego czystość oraz dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;
 • wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy jednostki.
 1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy w szczególności:
 • pomoc kucharzowi w przygotowywaniu posiłków;
 • utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń magazynowych;
 • załatwianie zleconych czynności związanych z dostarczaniem żywności;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy jednostki.
 1. Woźna obowiązana jest w szczególności:
 • utrzymywać czystość w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami
  i odpowiednimi przepisami;
 • do pełnej obsługi przy posiłkach /estetyczne podawanie posiłków zgodnie z normami i zasadami BHP, sprzątanie, zmywanie zgodnie z zaleceniami SANEPIDU/;
 • pomagać dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych;
 • spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez Dyrektora i nauczyciela, wynikające z rozkładu dnia;
 • pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć wymagających udziału drugiej osoby;
 • uczestniczyć w wycieczkach i spacerach poza terenem Przedszkola;
 • czuwać nad bezpieczeństwem dzieci;
 • wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora i kierownika gospodarczego wynikające z organizacji pracy jednostki.
 1. Dozorca (pracownik do prac ciężkich) obowiązany jest w szczególności:
 • strzec mienia Przedszkola;
 • utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece terenie;
 • pomagać w robieniu zakupów;
 • wykonywać drobne naprawy sprzętu przedszkolnego;
 • wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola.
 1. Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest w szczególności:
 • wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci;
 • utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;
 • pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,
 • czynnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela;
 • czuwać wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci;
 • wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
 1. Do obowiązków pracownika do prac ciężkich należy w szczególności:
 • strzec mienia przedszkola;
 • utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece terenie;
 • pomagać w zakupach;
 • wykonywać drobne naprawy sprzętu przedszkolnego;
 • wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy jednostki.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych znajduje się w teczkach akt osobowych.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów bhp
  i ppoż.

§ 29.

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.

§ 30.

Dyrektor powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli, pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym. W każdej grupie zatrudniona jest jedna osoba personelu obsługowego – woźna.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 31.

 1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Na odroczenie zezwala, w drodze decyzji, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, w przypadkach innych niż opisany w ust. 2, może uczęszczać przez kolejny rok szkolny do przedszkola. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Dyrektor właściwej obwodowo szkoły publicznej, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dziecko w roku poprzedzającym rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej, jednak nie później niż w wieku 6 lat, jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt. 5, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 32.

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola określa Ustawa Prawo Oświatowe.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 402 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy Prawo oświatowe oraz przyjętych w m. st. Warszawie lokalnych zasadach rekrutacji, (obejmujących kryteria rekrutacji i harmonogram jej przeprowadzania) ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez m. st. Warszawę.
 3. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
 4. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie do przedszkola.
 5. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają do jednostki, nie przechodzą procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 402.
 6. Rekrutacja dzieci na wychowanków przedszkola odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.
 7. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.
 8. Wnioski kandydatów do przedszkola przyjmowane są w terminie ustalonym przez organ kierujący jednostką. Szczegółowe godziny wyznacza Dyrektor.
 9. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola Dyrektor powołuje zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.
 10. Do przedszkola są przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które to są publikowane są na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.
 11. W skład Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 9, wchodzą powołani przez Dyrektora nauczyciele.
 12. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy między innymi:
 • czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem dziecka do przedszkola;
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, listy przyjętych i nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego;
  1. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez Komisję Rekrutacyjną listy przyjętych do przedszkola rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek do Komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  2. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku Komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji.
  3. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni.
  4. Przyjęcia do przedszkola w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora.

§ 33.

 1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego   traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby.
 1. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
 2. W Przedszkolu pracownicy nie podają lekarstw wychowankom. Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są wyłącznie na podstawie indywidualnej decyzji Dyrektora, w przypadkach wychowanków chorych na choroby przewlekłe, po wcześniejszym przedstawieniu przez rodziców pisemnego wniosku i elementów dokumentacji medycznej uzasadniającej konieczność podawania lekarstw w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu i po przeprowadzeniu przez rodziców instruktażu pracowników Przedszkola dotyczącego podawania lekarstw.
 3. W razie pozyskania informacji wskazujących na nieprzestrzeganie praw dziecka ze strony rodziców/opiekunów, Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powiadamia właściwe instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

§ 34.

 1. Dyrektor Przedszkola, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadku:
 • na pisemny wniosek rodziców;
 • nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej więcej niż jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o fakcie tej nieobecności przed jej zaistnieniem lub w czasie jej trwania;
 • nieuiszczania należnych opłat przez dwa kolejne miesiące przy jednoczesnym braku działań mających na celu uzyskanie pomocy lub wydłużenia czasu spłaty należnych opłat;
 • rażącego i uporczywego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
 1. W przypadku zaistnienia którejś z sytuacji wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 Dyrektor przesyła do rodziców pisemne zawiadomienie, informujące o przewidywanych skutkach prawnych w sytuacji niepodjęcia przez rodziców działań mających na celu zniwelowanie przesłanek będących podstawą zawiadomienia.
 2. W sytuacji braku podjęcia przez rodziców działań mających na celu wyeliminowanie przesłanek opisanych w zawiadomieniu Dyrektor, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną, w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola.
 3. O wydanej decyzji dotyczącej skreślenia dziecka z listy uczęszczających do przedszkola Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców dziecka.
 4. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola przysługuje odwołanie w formie pisemnej.
 5. Przepisów ust. 1 pkt 2-4 nie stosuje się w przypadku dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 35.

 1. Rodzice zobowiązani są współdziałać z nauczycielami i specjalistami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programami oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców.
 1. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami to:
 • zebrania grupowe;
 • dni otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje
  na temat postępów i zachowania dzieci;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielami, psychologiem
  i logopedą;
 • zajęcia otwarte;
 • warsztaty dydaktyczno-wychowawcze z rodzicami;
 • edukacyjne zebrania rodziców z pracownikami pedagogicznymi i zapraszanymi
  do Przedszkola specjalistami takimi jak: np. psycholog, pedagog, logopeda;
 • udział w uroczystościach przedszkolnych, festynach, itp.;
 • tablica ogłoszeń;
 • wystawa prac dzieci;
 • imprezy środowiskowe;
 • spotkania w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ze wszystkimi rodzicami w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 1. Częstotliwość zebrań grupowych i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.
 2. Rodzic ma możliwość omówienia bieżących spraw podczas odbioru i przyprowadzania dziecka do przedszkola.
 3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola;
 • informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania do Przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
 • przestrzeganie zakazu noszenia w przedszkolu przez dzieci długich kolczyków czy łańcuszków, których zerwanie może w konsekwencji prowadzić do uszkodzenia ciała dziecka;
 • dopilnowanie przestrzegania zakazu przynoszenia do Przedszkola przez dzieci telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych;
 • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 37.

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 402 przy ul. Rosy Bailly 11 w Warszawie, upoważnia Dyrektora Przedszkola nr 402 do wprowadzania tekstu jednolitego, po każdorazowej nowelizacji statutu.
 4. Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
 • wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
 • umieszczenie na stronie internetowej Przedszkola;
 • udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora Przedszkola.
 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 402 w dniu 19.12.2019 r.